Brystkraeft Foreningen

Velkommen til hjemmesiden for Brystkræft Foreningen

Landsforeningen mod Brystkræft er stiftet i oktober 1996 af en kreds af kvinder med diagnosen brystkræft.
Stifterne af foreningen har tidligere arbejdet frivilligt med besøg hos nydiagnosticerede og nyopererede brystkræftpatienter og har således mere end personlige oplevelser med brystkræft.

Baggrunden for stiftelsen af Landsforeningen mod Brystkræft er oplevelsen af nødvendigheden af, at de brystkræftramte - 40.000 i alt - slutter sig sammen for at få vendt den stigende forekomst og stigende dødelighed af brystkræft.
For omkring 10 år siden levede en brystkræftpatient gennemsnitlig 5 år efter, at diagnosen var stillet. Nu er den gennemsnitlige levetid 8 år.

Det giver basis for at danne en forening, der kan arbejde for bedre vilkår for brystkræftpatienter.

Målsætning

Vores målsætning er at forbedre vilkårene for brystkræftpatienter.

Dette kan vi gøre ved i samarbejde med behandlere og politikere at få patienterfaringer og patientsynspunkter repræsenteret i forbindelse med beslutninger om brystkræftpatienters forhold i behandlingssystemet og i socialpolitikken.

Programerklæring

Landsforeningen mod Brystkræft blev stiftet i oktober 1996 af en gruppe kvinder med diagnosen brystkræft. Foreningen blev stiftet for, at brystkræftramte sammen kan arbejde for at alle - uanset bopæl - kan få bedst mulig behandling, overlevelse og livskvalitet.

Det er Brystkræftforeningens mål gennem samarbejde med behandlere og politikere, at patienterfaringer og patientsynspunkter repræsenteres i forbindelse med beslutninger om brystkræftpatienters forhold i behandlingssystemet og i socialpolitikken.

For at forbedre overlevelssmulighederne og behandlingen mener Brystkræftforeningen, at det er nødvendigt, at:

- centralisere både den kirurgiske og den medicinske behandling på landsdelsbasis
- sikre psykologisk støtte i forbindelse med diagnose og behandling
- give kvinder adgang til - uden nødvendig henvisning fra praktiserende læger - at søge hjælp på offentlige brystkræftcentre
- tilbyde kvinder, der måtte ønske det, regelmæssig undersøgelse for brystkræft ved hjælp af mammografi
- give kvinder, der skal i længerevarende behandling for brystkræft, ret til at få "helle" og gå på sygeorlov i et år - svarende til retten til barselsorlov.
- Brystkræftforeningen mener, at det vil være befordrende for helbredelsesmulighederne, hvis meget syge mennesker fritages for arbejdsmæssige og økonomiske problemer, mens behandlingen foregår.

Der er over 40.000 kvinder i Danmark med diagnosen brystkræft.

Hvert år rammes omkring 4.000 af sygdommen. Danmark har flere tilfælde af brystkræft pr. indbygger end Sverige og Norge.

Når en dansk kvinde får brystkræft, lever hun gennemsnitlig ikke så længe som en svensk eller en norsk kvinde. I Danmark er brystkræft den hyppigste dødsårsag blandt midaldrende og yngre kvinder. Der må forskes bredt i årsagerne til dette.

Brystkræftforeningen ønsker at samle alle brystkræftpatienter og optager også gerne støttemedlemmer uden brystkræft (uden stemmeret).

Ifølge foreningens vedtægter kan 2 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt støttemedlemmer. Brystkræftforeningen håber, at pårørende til brystkræftpatienter vil deltage aktivt i foreningens arbejde.

Vedtægter


§ 1
Foreningens navn er "Landsforeningen mod Brystkræft", stiftet den 20. oktober 1996.

Foreningens hjemsted er København.

§ 2
Foreningens formål er at arbejde for at
§ 3
Som aktive medlemmer kan optages alle nuværende og tidligere kræftpatienter.

Som støttemedlemmer kan optages enkeltpersoner samt grupper, foreninger firmaer m.v., der ønsker at støtte foreningen i dens arbejde.

Medlemskontingentet for begge grupper fastsættes på den ordinære, årlige generalforsamling.

Foreningens styrende organ er bestyrelsen.

Kun aktive medlemmer har stemmeret. På forlangende skal afstemninger være skriftlige.

§ 4
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2 Generalforsamlingen fastsætter foreningens vedtægter.

§ 5
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned med mindst følgende dagsorden:

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 måneders varsel.

Den årlige generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Valg afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Se dog § 9 vedr. vedtægtsændringer og opløsning.

På forlangende skal afstemninger være skriftlige.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 31. Juli.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer fremsender skriftlig anmodning herom med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet.

Der indvarsles som for ordinær generalforsamling.

§ 6
Formand og kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode blandt både aktive og passive medlemmer, idet 2 bestyrelsesmedlemmer kan vælges blandt foreningens passive medlemmer.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.

Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal.

Herudover vælges 2 suppleanter samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til næstformand, sekretær m.v.

Sekretæren fører forhandlingsprotokollen over bestyrelsesmøder. Protokollen skal godkendes af bestyrelsen.

Der kan af bestyrelsen nedsættes udvalg efter behov.

§ 7
Formand og 1 bestyrelsesmedlem tegner foreningen.

I sager af økonomisk art skal kassereren bistå.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8
Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Kassereren fører regnskabet og forestår ind- og udbetalinger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende forretningsorden.

Revision af regnskabet skal foretages senest i årets andet kvartal samt efter behov af de valgte revisorer.

Kassereren vælger i samråd med den øvrige bestyrelse en statsautoriseret revisor til revision af bogføringen samt fremstilling af årsregnskaberne for landsforeningen.

§ 9
Vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen kan kun ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, heraf en ordinær.

Opløsning og vedtægtsændringer kan kun finde sted, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede stemmer herfor. Der kan afgives stemme ved fuldmagt.

I tilfælde af foreningens opløsning overgår eventuel formue og andre midler uden forbehold til Kræftens Bekæmpelse.

Hunden slippes løs i kapløbet mod brystkræft

Giv En ”Hund” for dig selv og dine døtre og deltag i kapløbet mod brystkræft. Sådan lød opfordringen på Forskningens Døgn og sådan lyder opfordringen fra A Race Against Breast Cancer-fonden, der den 3. maj igangsætter Giv En Hund – kampagnen for at samle penge ind til et enestående forskningssamarbejde Dansk Center for Translationel Brystkræftforskning, DCTB. 

Giv En Hund-kampagnen henvender sig primært til mødre i hele landet med en klar opfordring til kvinderne om at tage sagen i egen hånd og donere 100 kr. for sig selv og 100 kr. for hver af deres døtre.

Dermed deltager man i kapløbet mod brystkræft og støtter forskerne bag Dansk Center for Translationel Brystkræftforskning med et resultatgivende samarbejde, der har til formål at knække brystkræftkurven for de kommende generationer. Alene hér i landet rammes 11 kvinder af brystkræft hver eneste dag og mange af disse vil ikke være i live om 10 år. Det er baggrunden og udgangspunktet for Dansk Center for Translationel Brystkræftforskning og kampagnen Giv En Hund.

Frontforskning er ikke gratis og forskerne bag DCTB mangler penge til at fortsætte deres arbejde, som indtil nu har budt på banebrydende resultater inden for brystkræftforskningen. Resultater, der for første gang blev præsenteret for offentligheden på Forskningens Døgn 2007, og som på sigt kan redde menneskeliv.

Kampagnen starter 10. maj og alle kan deltage.
Kampagnen er synlig på landets caféer via Go Cards, med information om, hvordan du kan støtte.

Læs mere om kampagnen på hjemmesiden Araceagainstbreastcancer.dk

Links

   
Patientforeningen Danmark
Patienternes interesseorganisation og patienternes talerør i den offentlige debat.

Danish Breast Cancer Group
Et landsdækkende videnskabeligt samarbejde mellem læger, der arbejder med brystkræft.

Givenhund.dk
Indsamling til 2 forskningsprojekter gående ud på, at finde en metode, der
  1. vha. en blodprøve kan afsløre brystkræft meget tidligt
  2. kan forudsige effekten af kemoterapi, så kun de kvinder, der har gavn af kemoterapi, får det.
    Ca. 50% af de kvinder, der i dag får kemoterapi, får ingen positiv effekt af behandlingen, fordi man ikke kan forudsige, hvem der har effekt af det, og hvem der ikke har. 
Araceagainstbreastcancer.dk
Et dansk fundraising-program, der ved indsamling af forskningsmidler til videnskabeligt arbejde skal medvirke til af mindske dødeligheden af brystkræft

Dansk Center for Translationel Brystkræftforskning
DCTB er et selvstændigt, non-profit forskningsprojekt, der målrettet samarbejder mellem eksperter - læger og forskere - fra landets førende behandlings- og forskningsinstitutioner.

Europa Donna, European Breast Cancer Coalition

Er en uafhængig non-profit organisation, der arbejder mod at skabe opmærksomhed og indsamle viden om brystkræft.
Europa Donna repræsenterer både lokale og nationale interesser i hele EU. Siden er på engelsk.

National Cancer Institute
Den amerikanske regerings kræftforskningsinstitut, et af verdens førende, har en meget informativ hjemmeside om brystkræft. Siden er på engelsk.

The Cochrane Breast Cancer Group
Et internationalt samarbejde om brystkræft ud fra de højeste videnskabelige standarder. Siden er på engelsk.

Peoplelivingwithcancer.org
Sober og uddybende information om brystkræft og dens behandling. Hjemmesiden hører under ASCO (American Society for Clinical Oncology), som er den amerikanske version af Onkologisk Selskab. Siden er på engelsk.

SusanLoveMD.com

Susan Love er læge og har stiftet "Susan Love MD Breast Cancer Foundation", en non-profit organisation, hvis formål er at bekæmpe brystkræft.
En udmærket hjemmeside med megen nyttig information, bl.a. en sektion om hvordan man lærer at leve med sin sygdom, samt et forum med spørgsmål og svar. Siden er på engelsk.

National Breast Cancer Coalition
En amerikansk græsrodsbevægelse, der arbejder med information om brystkræft, lobbyisme og indsamling af forskningsmidler.
Siden er på engelsk.